Có hai loại số trong tiếng Anh: số đếm (cardinal numbers) và số thứ tự (ordinal numbers)

Số đếm (Cardinal Numbers) la số dùng để đếm người, vật, hay sự việc. Có 30 số đếm cơ bản trong tiếng Anh:

1: one 16 : sixteen
2 : two 17 : seventeen
3 : three 18 : eighteen
4 : four 19 : nineteen
5 : five 20 : twenty
6 : six 30 : thirty
7 : seven 40 : forty
8 : eight 50 : fifty
9 : nine 60 : sixty
10 : ten 70 : seventy
11 : eleven 80 : eighty
12 : twelve 90 : ninety
13 : thirteen trăm : hundred
14 : fourteen ngàn : thousand
15 : fifteeen triệu : million


Giữa số hàng chục và số hàng đơn vị có gạch nối khi viết.
Ví dụ: (38) thirty-eight; (76) seventy-six

Sau hundred có and.
Ví dụ: (254) two hundred and fifty four; (401) four hundred and one.

Các từ hundred, thousand, million không có số nhiều
Ví dụ: (3,214) three thousand, two hundred and fourteen.

A thường dùng với hundred, thousand và million hơn là one.
Ví dụ: (105) a hundred and six.

Số thứ tự (Ordinal Numbers) là số để chỉ thứ tự của một người, một vật hay một sự việc trong một chuỗi những người, vật hay sự việc. Số thứ tự hình thành dựa trên căn bản là số đếm với một số nguyên tắc:

First (thứ nhất), second (thứ hai), third (thứ ba) tương ứng với các số đếm 1, 2, 3.

Các số đếm tận cùng bằng TY đổi thành TIETH

Ví dụ: twenty - twentieth
FIVE đổi thành FIFTH; TWEVE đổi thành TWELFTH

Từ 21 trở đi chỉ có số đơn vị thay đổi.
Ví dụ: forty-six - forty-sixth; eighty-one - eighty-first

Các số còn lại thêm TH vào số đếm.
Ví dụ: ten - tenth ; nine - ninth

Dozen (chục), hundred (trăm), thousand (ngàn), million (triệu)

Không có số nhiều dù trước đó có số đếm ở số nhiều.
Ví dụ: Fifty thousand people…, Several dozen flowers… .

Khi Dozen, hundred, thousand, million ở số nhiều theo sau phải có OF và một danh từ.
Khi ấy nó có nghĩa là hằng chục, hằng trăm, hằng ngàn, hằng triệu.
Ví dụ: Hundreds of people; millions and millions of ants.

Billion có nghĩa là “tỉ” (một ngàn triệu) trong tiếng Mỹ (American English). Trong tiếng Anh (British English) billion có nghĩa là “một triệu triệu”.

Phân số (Fractions)

Tử số (numerator) được viết bằng số đếm; mẫu số (denominator) được viết bằng số thứ tự.
Ví dụ: 1/10 one-tenth ; 1/5 one-fifth

Nếu tử số là số nhiều mẫu số cũng phải có hình thức số nhiều.
Ví dụ: 5/8 five-eighths ; 2/7 two-sevenths

Nếu phân số có một số nguyên trước nó ta thêm and trước khi viết phân số
Ví dụ: 3 8/5 three and five-eighths

1/2 (a half), 1/4 (a quarter, a fourth), 3/4 (three quarters)

Ví dụ:
This cake is only half as big as that one. (Cái bánh này chỉ lớn bằng nửa cái kia)
My house is three-quarters the height of the tree. (Nhà tôi chỉ cao bằng 3/4 cái cây)
The glass is a third full of water. (Cái ly đầy 1/3 nước)
I couldn’t finish the race. I ran only two-thirds of the distance. (Tôi không thể chạy đến cùng cuộc đua. Tôi chỉ chạy nổi 2/3 đoạn đường)

Cách đọc một vài loại số
Số không (0) có các cách đọc sau:
- Đọc là zero /’ziərou/ trong toán học, trong nhiệt độ.
- Đọc là nought /nò:t/ trong toán học tại Anh.
- Đọc là O /ò/ trong những số dài.

Số điện thoại được đọc từng số một: 954-730-8299 nine five four, seven three O, eight two double nine.

Số năm được đọc từ hai số: 1825 eighteen twenty-five; 1975 nineteen seventy-five;
2001 two thousand and one; 1700 seventeen hundred